Đấm vỡ mõm bọn phê bình

Bọn phê bình về cơ bản trong mắt nhiều người khác, cụ tỉ bọn nhà văn, là một bọn vô dụng và lắm lời, không cho ra được sản phẩm gì chỉ đợi người khác ra sách để rồi chọc ngoáy. Nhưng có vẻ những kẻ không sáng tạo mà sinh sống bằng cách phê bình thành quả của người khác thật là rất nhiều.