Bồ đoàn đỏ đã bị bóng đè như thế nào?

Để đánh giá là đạo văn hay không đạo văn không thể dựa vào cảm tính mà rất cần có những phân tích, đánh giá mang tính khoa học, kết luận phải thật chính xác, để bảo vệ cả hai bên và cả sáng tạo nghệ thuật.