Alfred Kazin, “Chức năng của phê bình văn học hôm nay”

Thế nhưng không một nhà phê bình nào, vốn viết vì chính niềm khoái lạc và hứng khởi đến từ công việc anh ta làm, lại viết để đưa đường chỉ lối cho tác gia mà anh đang phê bình hay chỉ vì nhóm công chúng đọc những gì anh ta viết. Lợi ích của phê bình nằm trong chính nó, trong việc thực hành suy nghĩ.

Christian Lorentzen, “LIKE đi hay là Chết: Số phận của bài điểm sách trong kỷ nguyên thuật toán”

Các bài điểm sách luôn nằm trên tiền tuyến của văn hoá và chính trị, nơi mà các ý tưởng được đem ra thí điểm trước khi tôi thành giáo điều thốt ra khỏi miệng các cụ phê bình đạo mạo. Như Hardwick đã viết, đó là môi trường nơi mà “văn bất thường, văn khó khăn, văn dài dòng, văn không khoan nhượng, và trên tất cả, văn thú vị, nên hy vọng tìm được độc giả của mình.”

Đấm vỡ mõm bọn phê bình

Bọn phê bình về cơ bản trong mắt nhiều người khác, cụ tỉ bọn nhà văn, là một bọn vô dụng và lắm lời, không cho ra được sản phẩm gì chỉ đợi người khác ra sách để rồi chọc ngoáy. Nhưng có vẻ những kẻ không sáng tạo mà sinh sống bằng cách phê bình thành quả của người khác thật là rất nhiều.