Trần Thiện Huy, Sợi chỉ Foucault (trích)

Ở đây, chính Foucault cũng là một dấu hiệu, là khuôn mặt tiêu biểu cho trường phái tìm kiếm lối tiếp cận cái Thực (le Réel - dùng với nghĩa sâu xa hơn cái Thực, hay Thực tượng, của Lacan) bằng cách bóc dỡ dần lớp vỏ ký hiệu, mà nếu cần thiết phải nhận diện một cách bác học, chính là thế hệ triết lý giai đoạn từ cấu trúc sang hậu cấu trúc luận (structuralism/post-structuralism).

Thần, Người lùn, Tiên nữ – Phê bình cận văn học/Phê bình thời dịch bệnh

“Đọc lại” là một ý tưởng quá giản tiện để trở thành một phương pháp; có lẽ nên hiểu nó tốt nhất như một thái độ. Đây là thái độ coi mọi tác phẩm đều bình đẳng, không phải theo nghĩa là có giá trị ngang nhau, mà theo nghĩa là chúng cùng được cấu tạo từ những chữ cái, từ ngữ, và quy luật ngữ pháp giống nhau.

Alberto Manguel, “Chúng tôi đã chấm giải Man Booker Quốc tế như thế nào”

Ngày nay nó có nghĩa là trong danh sách đề cử các tác giả hàng-đầu chúng tôi phải xoá tên những Peter Handke, Antonio Lobo Antunes, Michel Tournier, Rachid Boudjedra, Mohamed Choukri, Christoph Ransmayr, Fernando Vallejo, Nguyễn Huy Thiệp, Pascal Quignard và Christa Wolf — tất cả những cái tên này đều chưa được dịch sang tiếng Anh hoặc đã được dịch nhưng bị đẩy vào đường cùng tuyệt bản.