Lawrence Venuti, Các luận đề về dịch thuật: Một phương tiện để tư duy về khoảnh khắc hiện tại

Bản dịch đảm bảo đạo đức vừa phơi bày khoảng trống trong các thiết chế của nền văn hóa tiếp nhận, vừa bổ sung vào những chỗ khuyết đó. Người dịch sang các ngôn ngữ thiểu số vượt thoát khỏi vị trí ngoại biên bằng việc thúc đẩy phát triển văn hóa thông qua sự đối thoại với các nền văn hóa đa số. Người dịch sang các ngôn ngữ đa số chất vấn sự thống trị của nó bằng việc đón nhận những ngôn ngữ và nền văn hóa đã bị gạt ra ngoài.