Trần Thiện Huy, Sợi chỉ Foucault (trích)

Ở đây, chính Foucault cũng là một dấu hiệu, là khuôn mặt tiêu biểu cho trường phái tìm kiếm lối tiếp cận cái Thực (le Réel - dùng với nghĩa sâu xa hơn cái Thực, hay Thực tượng, của Lacan) bằng cách bóc dỡ dần lớp vỏ ký hiệu, mà nếu cần thiết phải nhận diện một cách bác học, chính là thế hệ triết lý giai đoạn từ cấu trúc sang hậu cấu trúc luận (structuralism/post-structuralism).

Xem thêm